^----^
( O    O )
                            /      v      \                            
\ /\___/\ /
---------w w---------
---------------------


VOWS

To keep these vows